Rak żołądka

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Na tle tego, co powiedzieliśmy o nitrozoaminach i mikotoksynach, łatwiej nam będzie zrozumieć, na czym polega powstawanie raka żołądka. Należymy do krajów o jednym z najwyższych wskaźników tej choroby wśród ludności wiejskiej, bliskich wskaźnikom w Japonii. Dowodzą tego prace doc. Staszewskiego z Instytutu Onkologii w Gliwicach. W Polsce na 100tys. osób na tego typu raka zapadają 44 osoby, w Kanadzie i Australii 15, w USA (wśród mężczyzn) tylko 10 (J. Staszewski: „Epidemiologia nowotworów wybranych umiejscowień w Polsce i wśród polskich emigrantów”. Studia porównawcze. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1972).

Jakkolwiek specjalnością jednego z nas są choroby krwi, to jednak począł on – zgodnie z przysięgą lekarską – poszukiwać przyczyn tego stanu rzeczy. Wyjeżdżał m.in. do USA, Anglii i Jugosławii, konsultując wyniki badań i spostrzeżenia z naukowcami tych krajów.

Nie ma podstaw do twierdzenia, że rak żołądka jest dziedziczny, choć częściej zapadają nań ludzie z grupą krwi A. Jeżeli Japończycy emigrują np. na Hawaje i przyjmują tamtejszy sposób odżywiania się ludności, to w drugim pokoleniu częstość występowania u nich raka żołądka jest równie niska co u tubylców. Podobnie polski chłop, jeśli emigruje np. do Chicago, w drugim pokoleniu choruje na raka żołądka równie rzadko jak Amerykanie. Z prac amerykańskiego uczonego R. J. Shambergera wynika, że zachorowalność na raka żołądka jest bardzo wysoka w całej b. Monarchii Austro- -Węgierskiej, a także w Bułgarii i Finlandii, i jest związana z niedoborem selenu w organizmie.

Niebezpieczeństwo raka żołądka zwiększa się, gdy zachodzi jednoczesne skażenie środowiska i pożywienia nitrozoaminami i mikotoksynami, co jest szczególnie aktualne na wsi. Jednym z pierwszych badaczy, którzy stwierdzili nasilenie się efektów karcinogennych przy koincydencji tych skażeń, był W. Lijinsky.

Znamy przyczynę tych zjawisk. Choroby nowotworowe mają bowiem etiologię wieloczynnikową. Współczesna profilaktyka wymaga przeto udziału wielu specjalistów. A nasilanie występowania raków żołądka może podlegać kontroli człowieka, gdyż sam człowiek je wyzwala. Częstość występowania tych nowotworów jest różna zarówno w różnych przestrzeniach geograficznych świata, jak i w różnych rejonach naszego kraju, dlatego można je uznać za chorobę uwarunkowaną ekologicznie (zob. J. Aleksan- drowicz „Propozycja czynnej profilaktyki raka żołądka wśród ludności wiejskiej w oparciu o zasady patologii wolnorodnikowej”. PTL, 1980, t. 35, nr 10).

Leave a Reply