Procesy samoregulacji i samoorganizacji

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Wspomniany paradygmat przemysłowy był wyrazem sekularyzacji systemu wartości oraz zmian w wyobrażeniach o człowieku, jakie nastąpiły pod koniec średniowiecza. Tradycyjne, religijne fundamenty systemu wartości, wyznaczające kierunki działania instytucji społecznych i kształtujące życie pojedynczych ludzi, zostały zastąpione przez bardziej utylitarne i pragmatyczne podstawy. Powstał nowy typ człowieka „racjonalnego”, kształtującego swój los w świecie obojętnym na jego pragnienia, zainteresowanego natomiast przede wszystkim wzrostem swego dobrobytu materialnego.

Charakter człowieka modelowanego przez takie środowisko psychospołeczne, postrzegany w kategoriach redukcjonistycznych potrzeb i instynktów, przekazywanych procesom dziedziczenia genowego i kulturowego, musiał się odbijać zarówno na poczuciu zdrowia psychicznego i stanie sprawności, jak również na sposobach leczenia, czyli doprowadzania organizmu do normy wiekowej człowieka.

Procesy samoregulacji i samoorganizacji, rozgrywające się na podłożu biofizycznym i biochemicznym, powodowane są działaniem ujemnych sprzężeń zwrotnych. Zaburzenia równowagi wewnątrzustrojowej u człowieka, jak i zaburzenia pojawiające się w stosunkach między ludźmi, również podlegają prawu sprzężeń zwrotnych. Sprzężenia te wyzwalane są potrzebą powrotu do stanu równowagi. Potrzeby samoregulacji i samoorganizacji społeczności ludzkich stanowią jedno ze źródeł wszelkich prądów intelektualnych, jakie rozwijają się od niepamiętnych czasów i przybierają rozmaite formy. Człowiek różnie je odczuwa, postrzega i urzeczywistnia w toku swego istnienia we wciąż zmieniającym się świecie. Współcześnie doprowadził on do zaburzenia równowagi ze swym naturalnym otoczeniem. Wyraża to kryzys ekologiczno-etyczny, przybierający dramatyczne formy, a uwarunkowany także poziomem sumienia ekologicznego, którego wskaźnikiem jest pozytywny – intelektualny i emocjonalny – stosunek człowieka do każdej postaci materii żywej, a więc do przyrody i drugiego człowieka.

Leave a Reply