Powstawanie białaczek cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Zjawiska zmieniające komórkę prawidłową w nowotworową zachodzą na płaszczyźnie molekularnej. Tu powstają zmiany w kodzie DNA, a więc mutacja. Tu wirusy onkogenne nabywają właściwości chorobotwórczych bezpośrednio. Jeśli wirus taki wniknie w genom komórkowy, inicjuje wtedy nowy klon komórek, które różnią się od macierzystych metabolizmem. Ale proces ten nie przebiega łatwo, ponieważ organizm ma układ, mechanizm obronny, zwany układem immunologicznym. O tym wiedziano dość dawno, ale nie wiedziano, że czynników porażających wydolność tego układu są tysiące i każdy dzień przynosi poznanie nowych. A bardzo często są one dziełem samego człowieka.

Utajone w organizmie wirusy uczynniane są dopiero przez tzw. kofaktor, czy inaczej – promotor. Może nim być inny wirus, mogą nim być kwanty energii promieniowania jonizującego, może być nimi wiele związków chemicznych stosowanych rutynowo w przemyśle, agrotechnice, medycynie, stanowiących też uboczne produkty cywilizacji technicznej, zanieczyszczające środowisko, czyli wody, powietrze i gleby oraz pokarmy. Jest więc wirus RNA lub DNA jednym, ale nie jedynym, choć ważnym, i – jak się wydaje – podstawowym czynnikiem etiologicznym.

Czynniki onkogenne wyzwalają proliferację nowotworową w rozmaity sposób. Albo np. inaktywują (unieczynniają) interferon, który przeciwdziała infekcji wirusowej, albo działają bezpośrednio na wirus dostarczając mu „bodźca” aktywizującego go ze stanu utajenia, albo – jak wspomnieliśmy – tak rozprzęgają mechanizmy immunologiczne, że w organizmie powstają dla wirusa „znane mu” genetycznie, sprzyjające warunki biochemiczne, które także mają zdolność jego aktywizowania.

Leave a Reply