Patologia wolnorodnikowa – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Wspomniane na początku promotory porażają mechanizmy odpornościowe (Immunologiczne) organizmu, rozumiane jako zespół relacji i oddziaływań fizjologiczno-biochemicznych homeostatycznego układu organizmów kręgowców.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy trzeba przyjąć, że białaczki, a praw- dopodobnie i wszystkie pozostałe choroby nowotworowe, są chorobami wi- rusowo-zakaźnymi. Warunki, w których wirus przenika do organizmu czy do komórki, występują bardzo często. Sprzyjają temu rozliczne czynniki im- munosupresyjne (porażające uktad immunologiczny), pochodzące zwykle ze środowiska. Oprócz czynników chemicznych, jak np. coraz większe skażenie środowiska ołowiem, rtęcią, kadmem, benzopirenem, nitrozoamina- mi, wielką rolę odgrywają czynniki biologiczne, jak mikotoksyny (aflatoksy- ny), niektóre alkaloidy, niektóre hormony i różnego rodzaju wirusy. Od strony fizycznej jest to głównie promieniowanie jonizujące i niejonizujące, emitowane ze źródeł naturalnych i sztucznych – od promieniowania kosmicznego przez lampy rentgenowskie, urządzenia radarowe i promienie lasera aż po źródła i odpady reakcji nuklearnych.

Poznano i przebadano dziesiątki uwarunkowań ekologicznych, które sprzyjają powstawaniu tych chorób. Większa agresywność wirusów występuje przy zmniejszonej naturalnej odporności ustroju. A zainicjowanie lub pogłębienie niewydolności obronnej ustroju może być spowodowane obecnością obcych związków chemicznych i metali ciężkich, które w nadmiernej ilości zalegają w organizmie. Substancje te nie biorą czynnego udziału w procesach przemiany materii, przez co ich wydalanie na zewnątrz jest utrudnione albo wręcz niemożliwe.

Leave a Reply