Zgony niemowląt – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Należy dodać, że nawet wysokie dawki magnezu nie powodują zaburzeń w organizmie. R. Fehlinger w swym artykule podkreśla, że jedyne uboczne objawy w formach nieszkodliwych mogą wystąpić przy podaży 600-700 mg Mg na dobę (miękkie stolce). Zaleca się dawkę dzienną od 350 do 600 mg Mg, co odpowiada dawce 15-25 mmol. Wspomniana prof. Seelig podaje również, że od 20 lat zalecała ciężarnym dawkę 10-15 mmol Mg dziennie i nigdy nie obserwowała niekorzystnych objawów.

Read more…

Rak żołądka – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Powszechne mniemanie, że „wiejskie jedzenie jest zdrowe”, to twierdzenie tak samo nieprawdziwe, jak to, że ludność wiejska mało choruje. Jedzenie wiejskie, często uwarunkowane niezbyt dobrymi tradycjami, bywa nieracjonalne, zbyt ubogie lub monotonne. Daje się zaobserwować małe spożywanie zieleniny bogatej w witaminę C. A związek niższej zapadalności na raka żołądka przy dużej konsumpcji witaminy C wykazali Unus Pauling, J. H. Weisburger i inni.

Read more…

Profilaktyka – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

W świecie lekarskim problem profilaktyki ekologicznej był dotąd bardzo niepopularny, czego skutki widzimy do dzisiaj, właśnie w postaci niepokojącego i stałego wzrostu liczby chorób cywilizacyjnych.

Read more…

Procesy samoregulacji i samoorganizacji

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Wspomniany paradygmat przemysłowy był wyrazem sekularyzacji systemu wartości oraz zmian w wyobrażeniach o człowieku, jakie nastąpiły pod koniec średniowiecza. Tradycyjne, religijne fundamenty systemu wartości, wyznaczające kierunki działania instytucji społecznych i kształtujące życie pojedynczych ludzi, zostały zastąpione przez bardziej utylitarne i pragmatyczne podstawy. Powstał nowy typ człowieka „racjonalnego”, kształtującego swój los w świecie obojętnym na jego pragnienia, zainteresowanego natomiast przede wszystkim wzrostem swego dobrobytu materialnego.

Read more…

Powstawanie nowotworu

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jednak zakażenie wirusem nie jest jednoznaczne z zachorowaniem. Zmiany nowotworowe występują dopiero wtedy, gdy wirus wnika w strukturę DNA i zmienia ją. Prawidłowa komórka może się wówczas przekształcić w nowotworową, skoro nastąpi uszkodzenie szyfru genetycznego, według którego tworzy się komórka potomna. Wyłamanie się z ustalonego kodu życia powoduje powstanie komórki „wyrodnej”, która – choć podobna do macierzystej – rządzi się jednak innymi prawami. Zwykle rozrasta się w sposób chaotyczny, niszcząc napotkane narządy i – zależnie od stopnia ich uszkodzenia – przyspiesza śmierć całego organizmu.

Read more…

Potencjalne możliwości naszego kraju

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Znaleźliśmy się w paradoksalnej sytuacji. Nauka – z założenia służąca ułatwianiu życia człowiekowi, a więc temu, co jest dobre – w wielu wypadkach stała się celem samym w sobie. Taka „nauka dla nauki”, jak „sztuka dla sztuki”, zatraciła swój pierwotny sens, a także swój ethos. I zgodnie z zasadami marketingu służy więc temu, kto lepiej zapłaci, a więc np. producentom środków masowej zagłady. I tu również istnieje tzw. dylemat uczonych.

Read more…

Ołów – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Kości naszych przodków sprzed wieku IX, kiedy to nie używano na naszych ziemiach naczyń ołowianych, nie zawierają nadmiernych ilości tego pierwiastka. Podobnie z wieku XIX i początków XX, kiedy to naczynia cyno- wo-ołowlane zastąpione zostały porcelanowymi czy fajansowymi, kontakt ludzi z ołowiem wyraźnie się zmniejszył.

Read more…

Nadzieja ludzkości na lepszą przyszłość

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Jest oczywiste, że sytuacja taka musi się odzwierciedlać w składzie powietrza, wody, gleby, pożywienia, które są nośnikami budulca i energii dla organizmów ludzkich, a jednocześnie stają się nośnikami czynników chorobotwórczych, do których ludzkość w toku ewolucji biologicznej nie zdołała się przystosować, i nieprawdopodobne jest, aby się przystosowała. Dlatego właśnie w ewolucji kulturowej upatrujemy możliwość wyeliminowania ze środowiska czynników zagrażających zdrowiu, powodujących m.in. te choroby, które określa się jako „nieuleczalne”.

Read more…

Badania wąskospecjalistyczne – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Zjawisko zaburzonej eliminacji granulocytów z krwi chorych na bgp tłumaczono zmniejszeniem żywotności granulocytów, którego jednym z przejawów jest ich obniżony metabolizm, upośledzona zdolność fagocytozy i migracji, a tym samym upośledzona wędrówka granulocytów białaczkowych do miejsc krwiogubnych. Ponadto zmniejszone zużycie 02, glukozy itd. zdaje się potwierdzać to przypuszczenie.

Read more…

Antynomie… jednak optymistyczne cz. III

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Z kolei Instytutowi w Gliwicach prace badawcze w zakresie optymalnego doboru dla celów spożywczych związków wapniowo-magnezowych zleciła ze swej strony Kopalnia Soli w Wieliczce w maju 1984 r.

Read more…

Albo przeżyjemy wszyscy, albo nie przeżyje nikt

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Jeśli mówimy, że warunkiem przeżycia jest rozbrojenie psychiczne i militarne w skali globalnej, to musi ono być zaakceptowane przez całą społeczność ludzką. Dlatego wymóg etyki uniwersalnej winien się stosować przede wszystkim do rządów supermocarstw, aby nie dodawały cierpień tym, którzy się znaleźli – z takich czy innych przyczyn – w układzie wobec nich podrzędnym. Jeśli tego nie dokonamy, wciąż będziemy znajdowali się w stanie permanentnego znerwicowania, a to oprócz zawału – oznacza także nowotwór: będziemy żyli w stanie strachu przed ludobójczą wojną. Przy zdrowych mózgach do wojny nie dojdzie, ale jeśli znajdzie się szaleniec gotów podpalić cały świat…?

Read more…