Nowy punkt widzenia: geografia białaczek cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Z kolei z danych WHO w późniejszym okresie wynikało, że najwyższe w Europie wskaźniki miażdżycy, nowotworów, stwardnienia rozsianego, a także samobójstw oraz zachowań aspołecznych młodzieży zanotowano w Helsinkach, w pięknej krainie jezior, jaką jest Finlandia, ale nazywanej też ponurym mianem „kraju młodych wdów”. Najmniejsze zaś w Europie wskaźniki w tym zakresie zanotowano w Sofii.

Na pewnych obszarach zarówno białaczki, jak i zawały serca pojawiały się znamiennie częściej – należało więc poszukać związku między tymi faktami, co wspomniany czynił, będąc w 1958 r. stypendystą Leukemia Society (m.in. prowadzono badania metabolizmu rybonukleazy przy użyciu mikroskopu elektronowego). Badania te jednak nie dawały spodziewanych rezultatów. Już wówczas zrodziło się silniejsze podejrzenie, że istnieją inne, kompleksowe, wieloczynnikowe mechanizmy powstawania białaczek i innych chorób cywilizacyjnych.

Wreszcie okazało się, że te wszystkie zjawiska istotnie mają związek. Czynniki, które wyzwalają miażdżycę, wyzwalają też białaczki, a prawdopodobnie także metaboliczne zaburzenia w mózgu oraz ośrodkowym układzie nerwowym. Tam, gdzie białaczki są rzadkie – rzadkie są i zawały serca. Nasunęło to przypuszczenie o podobnych ekologicznych uwarunkowaniach tych obydwu – tak przecież różnych w obrazie klinicznym – chorób.

Ostatecznie stało się oczywiste i stwierdzalne, że liczba zakaźnych białaczek limfatycznych wzrasta powyżej 62 równoleżnika szerokości geograficznej północnej. W tej strefie częste są zawały, wczesne miażdżyce (Finowie w Helsinkach, Rosjanie w Leningradzie), wysoka nietolerancja na alkohol, nerwice itp. W ten sposób powstała więc swego rodzaju mapa białaczek.

Leave a Reply