Genetyka a środowisko

Posted by: admin  :  Category: Medyk

W świetle poprzednio zebranych przesłanek oczywisty dla czytającego stać się musi wniosek, że człowiek jako organizm jest produktem środowiska: ten doniosły fakt znajduje swe odzwierciedlenie w genetycznej i chromoso- malnej sytuacji gatunku ludzkiego. Zasób informacji genetycznej stanowi bowiem – poza informacją dotyczącą samego organizmu jako takiego – także zespół informacji o związkach organizmu ze środowiskiem i wszelkich jego reakcjach natury cybernetycznej, które – jako odpowiedź na bodźce środowiska i zależności ze środowiskiem – dążą do zachowania stanu homeostazy, rozumianej jako równowaga dynamiczna ustroju.

Poczynając od informacji genetycznej organizmów rodzicielskich otrzymujemy więc zarazem i schedę pokoleń naszych biologicznych przodków, i nowy, osobniczo niepowtarzalny, a wynikający z genetycznej wariancji zespół informacji, który odtąd konstytuuje każdego z nas do końca życia, tworząc naszą osobniczą odrębność z określonymi predyspozycjami. Te właściwości, wspomagane przez późniejszą ewolucję pozagenową, czyli kulturo- wo-społeczną (wychowanie, edukacja, środowisko społeczne itp.) w aspekcie osobniczym, tworzą w końcu tę niepowtarzalną, najwyższą wartość, jaką jest jednostka i osoba ludzka.

Genetyka jest więc, mówiąc w dużym uproszczeniu, informacją o nas samych i o środowisku: jest zespołem sterującym mechanizmami biologii, które powstały w środowisku przyrodniczym i regulują nasze z tym środowiskiem związki.

Leave a Reply