Dzisiejszy lekarz

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Bez tego wszystkiego możemy w wieku XXI doczekać się „medycyny znakomitej”, kiedy to każde miasteczko wyposażone będzie w doskonałe szpitale, medycyny coraz lepiej i skuteczniej Ingerującej w procesy nowotworowe. Ale wówczas do tych szpitali możemy nie móc się dostać, bo potrzebujących ratunku stale będzie o wiele więcej niż miejsc w szpitalach. Możliwe, że wybuchnie wtedy kilka afer, że prasa ujawni, jak to nieuczciwi ordynatorzy przyjmują na swe oddziały wyłącznie prominentów, znajomych i tych, którzy więcej włożą im do kieszeni. Wtedy znowu będziemy mogli podyskutować o chorej medycynie…

Dzisiejszy lekarz jest raczej absolwentem akademickiej szkoły zawodowej niż uniwersytetu. Przyswoił sobie określony zasób przepisów postępowania, które umie w praktyce zastosować – z większym lub mniejszym powodzeniem. W zamian za to zyskuje zawód i pozycję społeczną. Ale ogrom współczesnej wiedzy wymaga specjalizacji. Coraz częściej przeto spotykamy typ lekarza o zawężonym kręgu zainteresowań. Ma to niewątpliwie także dobre strony, gdyż zapewnia gruntowne opanowanie danej dziedziny wiedzy, ale ma też i złe, bo specjalista staje się coraz bliższy wykwalifikowanemu technikowi, nie widzącemu człowieka i środowiska, a jedynie przedmiot swych specjalistycznych zainteresowań, a więc chorobę. Doprowadza to do niekorzystnych społecznie zjawisk.

Dlatego Akademia Medyczna w Krakowie podjęła intensywne prace nad humanizacją medycyny, co polega na unowocześnianiu programu nauczania przez wprowadzanie etyki i deontologii lekarskiej oraz historii i filozofii medycyny.

Leave a Reply