Badania epidemiologiczne i ekologiczne

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Koniecznością chwili staje się powstanie zawodu „evironment doctor” – lekarza środowiska, lekarza, który będzie miał szersze spojrzenie na sprawy zdrowia i choroby oraz drogi wiodące do przetrwania gatunku ludzkiego, niż posiadają je absolwenci naszych uczelni medycznych. Dlatego też należy zabiegać o ustawiczną oświatę zdrowotną – analogiczną do idei kształcenia ustawicznego.

Trzeba też rewolucyjnie pobudzić całą społeczność międzynarodową, pokazując jej możliwości stawania się coraz doskonalszym przez samokształcenie i samokorygowanie według ponadczasowych norm etycznych.

Tymczasem badania epidemiologiczne i ekologiczne dowodzą, że miliardy ludzi niedożywionych płodzą potomstwo opóźnione rozwojowo. Znamienny dla krajów trzeciego świata jest niski poziom intelektualny – trudno jest więc przekazać ludziom z tych rejonów świata informacje niezbędne do przetrwania. Podobną trudność sprawia im przyswajanie już przekazanych informacji w postaci współczesnego dorobku nauki. Z kolei w krajach wysoko cywilizowanych obserwuje się obojętność i pogłębiające się okrucieństwo oraz niezdolność do syntez i integracji potrzebnych po to, by tak organizować jakość życia, aby sprzyjało ono zdrowiu.

Bliskie cele tych, którzy chcą panować i podporządkować sobie innych, po to, by tym pierwszym lepiej się żyło, są wyrazem patologii. Nowoczesny myśliwiec bojowy kosztuje więcej niż 37 szpitali po 100 łóżek. Patologią jest obojętność, gdy giną z głodu i suszy Afrykańczycy, a ich zgony, powodowane nie tylko przez przyrodę, sięgają liczb, jakie były udziałem ludo- bójczej polityki „Herrenvolku”. I nawet zespoły mózgów świata wykazują opór w przyswojeniu sobie faktów powszechnie znanych np. geologom, do jakich konsekwencji prowadzi rabunkowa eksploatacja zasobów mineralnych. Uczeni tłumaczą susze w Afryce tym, że woda ucieka w głąb ziemi do ogromnych, pustych przestrzeni, powstałych w wyniku eksploatacji ropy naftowej. Dopóki mózgi możnych tego świata nie przestawią się z celów militarnych i czysto ekonomicznych na bezwzględne ratowanie zagrożonych istnień ludzkich, nie będzie szans przetrwania.

Leave a Reply