Nowy punkt widzenia: geografia białaczek cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Z kolei z danych WHO w późniejszym okresie wynikało, że najwyższe w Europie wskaźniki miażdżycy, nowotworów, stwardnienia rozsianego, a także samobójstw oraz zachowań aspołecznych młodzieży zanotowano w Helsinkach, w pięknej krainie jezior, jaką jest Finlandia, ale nazywanej też ponurym mianem „kraju młodych wdów”. Najmniejsze zaś w Europie wskaźniki w tym zakresie zanotowano w Sofii.

Read more…

Co wywołuje białaczkę? cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Ale dociekając przyczyn tych zakłóceń dostrzegamy, że są one uwarunkowane także patologią stosunków międzyludzkich. Dotychczasowe dane badaczy z USA dowodzą np., że znaczna większość chorych na białaczki doznała głębokich psychicznych wstrząsów na 3-5 lat przed zachorowaniem. Widoczny więc staje się kierunek dalszych badań nad korelacją między somatopsychiczną strukturą człowieka, wyrażoną wskaźnikami antropometrycznymi i psychometrycznymi, a białaczkami oraz wychwyceniem związku białaczek ze stanami psychoemocjonalnymi jako kofaktorami (promotorami) białaczek.

Read more…

Ewolucja somatyczna

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Nasz kraj wystąpił przed laty do ONZ z inicjatywą wychowania dla pokoju. Koncepcja ta była wypracowana przez Komisję Ochrony Zdrowia Społecznego PAN i Towarzystwo Higieny Psychicznej. Uczyliśmy szacunku do życia w każdej postaci, egalitaryzmu nie tylko społecznego, ale i biologicznego, umiejętności empatycznego wczuwania się w cudze cierpienia.

Read more…

Umiarkowany optymizm

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Już teraz jednak istnieją podstawy do umiarkowanego optymizmu. Należy się spodziewać, że immunolodzy zrealizują swe koncepcje szczepionek przeciwnowotworowych i przeciwbiataczkowych. Rozmaite warianty immunologicznych metod leczenia są aktualnie przedmiotem i tematem wielu prac w kraju i na świecie. Chociaż – na naszych oczach – przybył immunologii nowy, potężny i tajemniczy przeciwnik, jakim jest AIDS (nabyty zespół braku odporności), który być może stanie się dla nauki wyzwaniem jeszcze trudniejszym niż choroby nowotworowe.

Read more…

Racjonalne metody zapobiegania chorobom adaptacyjnym

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Każdy żywy organizm, a więc i człowiek, reaguje na zmiany zachodzące w środowisku, przystosowując się do nowych warunków. Proces ten wymaga wzmożonego wysiłku organizmu w celu utrzymania jego życiowej sprawności, czyli homeostazy. Jednak ten proces adaptacyjny może być utrudniony i przewlekły i przejawia się wówczas jako chroniczna choroba albo jako szybkie uszkodzenie struktury i funkcji narządu – w postaci ostrej choroby, często kończącej procesy metaboliczne mózgu i tym samym ludzkie życie (Julian Aleksandrowicz „Środowisko przyrodnicze a zdrowie ludzkie”. W „Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka”. PAN, Warszawa 1972).

Read more…

Profilaktyka magnezowa cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Wydawałoby się, że nic prostszego, jak wzmacniać siły obronne organizmów i zabezpieczać je, zwłaszcza przed ołowiem, podażą magnezu, tym bardziej że woda pitna powinna pokrywać 30% całości podaży magnezu. Wielu uczonych świata i czołowych ekspertów WHO z prof. Masironim na czele wykazało i dowiodło w latach sześćdziesiątych odwrotnej korelacji między nasileniem zawałów a miękkością wody.

Read more…

Magnez

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Najistotniejsze w naszym odżywianiu się jest dostarczenie materiałów energetycznych i budulcowych w takich proporcjach, jakich wymaga prawidłowe działanie organizmu. W naturze jest takie cudowne urządzenie – mamy na myśli fotosyntezę – które pozwala przetworzyć energię słoneczną w energię i budulec niezbędne dla naszego organizmu. Otóż czynnikiem sterującym fotosyntezą jest jon magnezu (kation Mgz+). Warunkuje on ponadto przebieg ponad 100 reakcji enzymatycznych I jest aktywatorem 300 „enzymatycznych szlaków” w organizmach żywych. Nie ma drugiego pierwiastka, którego niedobór w biosferze wywoływałby tyle zaburzeń w rozwoju roślin i zwierząt. A u ludzi jego brak warunkuje tyle schorzeń, że można mówić o zagrożeniu zdrowia społecznego.

Read more…

Produkcja ołowiu

Posted by: admin  :  Category: Medyk

W 1980 r. B. Brendz odkrył szczególnie ważny fakt unieczynniania przez ołów cyklazy adenylanowej w mózgu. Fakt ten zbliża nas do wyjaśnienia mechanizmów tej choroby ludzkości, która co prawda nie powoduje szybkich zgonów poszczególnych osób, ale – w skutkach – dezorganizuje życie społeczne i pozbawiając ludzkość zdrowego rozsądku, prowadzi również do ludobójczych kataklizmów.

Read more…