Chemizacja medycyną – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Należy walczyć o wstrzemięźliwość w stosowaniu leków. Ten kierunek reprezentuje wielu lekarzy na świecie, bo cały świat niejako wypowiada wojnę lekomanii. W świecie kapitalistycznym jest to co prawda trudniejsze, ze względu na ekonomiczą równowagę koncernów produkujących leki.

Read more…

Minerały zawarte w soli wielickiej cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Zauważyć tu trzeba, że obecnie można uzyskać naturalną, nie warzoną sól kamienną, równie białą i dobrą jak warzonka, a to dzięki odpowiedniej technologii przemiału, co jej nie pozbawia ani wartości smakowych, ani biopierwiastków. W tym sensie – jako kraj – jesteśmy bogaczami, bo oto we Francji przed skierowaniem soli do sprzedaży – trzeba ją „zaprawiać” biopierwiastkami.

Read more…

Selen

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Kiedy przed laty jeden z nas odwiedził w USA profesorów K. Schwarza i E. Friedena, jednych z pierwszych, którzy dowiedli, że substancje pozornie obce dla organizmu, jak fluor, mangan, kobalt, cynk, selen są bardzo ważnym dla zdrowia czynnikiem, dowiedział się m.in., że selen w stężeniach 1:3 min chroni zwierzęta, a więc zapewne i ludzi, przed procesami nowotworowymi.

Read more…

Pojęcie choroby

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

„Choroba” natomiast to obiektywnie stwierdzalny (za pomocą coraz lepszych metod diagnostycznych) stan uszkodzenia struktury lub funkcji narządu albo zespołu narządów, nieproporcjonalny do wieku danej osoby czy też nie związany z wiekiem osobnika. Zarazem specyficznym stanem, z pewnością sprzyjającym powstaniu tak definiowanej choroby, a nawet w pewnym sensie już „chorobą” samą jako obraz dysfunkcji psychosomatycznych, jest brak subiektywnego poczucia pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. W tym momencie najłatwiej zrozumieć, dlaczego tzw. stresy wiodą do ciężkich nieraz chorób. Głównym efektem ich działania jest bowiem utrata tego poczucia: jeśli przedłuża się ona w czasie, jeśli staje się sytuacją permanentną lub jest szczególnie drastyczna, tak samo rozprzęga funkcje organizmu – zwłaszcza odpornościowe – jak rzeczywisty, materialny czynnik chorobotwórczy. Wkraczamy tu w nieodgadnione jeszcze tajemnice psychiki ludzkiej, a jak bardzo – niech zaświadczy jeden tylko przykład, wymykający się jak dotąd interpretacji naukowej. Oto człowiekowi wykonano na obu ramionach szczepionkowe badanie odporności. Jednocześnie w stanie lekkiej hipnozy zasugerowano, że na lewym ramieniu będzie odczyn dodatni, a na prawym ujemny. I tak się rzeczywiście stało, chociaż skądinąd wiadomo, że organizm nie może mieć dwóch sprzecznych odczynów równocześnie („Psy- choneuroimmunology”. Praca zbiorowa. E. by R. Ader Acad. Press, 1981).

Read more…

Mózg i etyka sprzężone w system – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Zaistnienie tych procesów zależy jednak także od decydentów i sił społecznych, ich świadomości, przejawiającej się w zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska czynnikami antagonistycznymi wobec magnezu i innych blopierwiastków. Tymczasem zdrowy rozsądek także decydentów był i jest zaburzany czynnikami ekologicznymi i kulturowymi, choć od nich zależą losy państw i świata. Współcześnie, praktycznie biorąc, nadużywają alkoholu wszyscy mieszkańcy globu. Zanieczyszczenia środowiska ołowiem, rtęcią i innymi cerebrotoksynami jest obecnie wielokrotnie wyższe i tym samym o wiele bardziej groźne niż w przeszłości. Dziś już mózgi zarówno rządzących, jak i rządzonych zatruwane są i uszkadzane w równej mierze na całym globie, czego skutków doświadczamy.

Read more…

Magnez i alkohol – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Te przesłanki również u nas w kraju były bodźcem do podjęcia działań profilaktycznych przez upowszechnienie zasad zdrowego żywienia. Komisja Ochrony Zdrowia Społecznego PAN w Krakowie podjęła w tej dziedzinie działania zarówno oświatowe, jak i badawcze (prof. P. Tomasik i jego zespół) w ceiu zmniejszania szkodliwości wpływu alkoholu na organizmy naszej społeczności, która ma jeden z najwyższych wskaźników spożycia alkoholu na głowę mieszkańca. Są jednak społeczeństwa, które – w przeliczeniu – spożywają go znacznie więcej, przy znacznie mniejszych negatywnych skutkach zdrowotnych.

Read more…

Białaczka – choroba modelowa cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Od roku 1827, to jest od pierwszego opisu białaczki przez A. Vólpeau aż do początków naszego stulecia, nie wiedzieliśmy zbyt wiele o czynnikach białaczkotwórczych. Dopiero rok 1911 przyniósł pracę Jagica i wsp., którzy donieśli o pierwszych przypadkach białaczek u osób poddanych naświetleniu promieniami rtg. Badania te poszły jednak w zapomnienie. Rok 1925 przyniósł publikację znakomitego francuskiego hematologa Emiie Weila, który doniósł o białaczkach popromiennych. Aż wreszcie w roku 1927 Müller stwierdził, że promienie rtg wywołują głębokie zmiany w genach, za co dostał nagrodę Nobla.

Read more…

Lit

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Lit jest jednym z pierwiastków, które decydują o stanie emocjonalnym człowieka, o jego euforii lub przygnębieniu, o agresji lub depresji, nierzadko kończącej się samobójstwem. Pierwiastek ten został odkryty ponad 100 lat temu przez I. A. Alfredsona. Przed wojną używano go do leczenia dny (artretyzm) zresztą bez większych efektów. Do arsenału leków psychiatrycznych został włączony stosunkowo niedawno. Dziś każda klinika psychiatryczna stosuje z powodzeniem ten lek w stanach psychoz maniakalno- -depresyjnych. Leczenie jest trudne, gdyż rozpiętość między dawką leczniczą a toksyczną jest mała. Konieczna jest więc duża ostrożność, a postępy w tej dziedzinie uzyskano dzięki udoskonaleniu techniki oznaczania ilości biopierwiastków w surowicy krwi.

Read more…

Czynniki kulturowe, trudności i potrzeby: wojna i pokój cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Piętnem przemożnym naszej kultury jest wyścig zbrojeń, wyczerpywanie zasobów przyrody bez względu na przyszłe konsekwencje, eksploatowanie gleb w sposób rabunkowy. Ta nieracjonalna gospodarka prowadzi gleby do zmęczenia i wyjałowienia, zubożając je o składniki mineralne nieodzowne dla zdrowego rozwoju człowieka i zwierząt.

Read more…

Badania epidemiologiczne i ekologiczne

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Koniecznością chwili staje się powstanie zawodu „evironment doctor” – lekarza środowiska, lekarza, który będzie miał szersze spojrzenie na sprawy zdrowia i choroby oraz drogi wiodące do przetrwania gatunku ludzkiego, niż posiadają je absolwenci naszych uczelni medycznych. Dlatego też należy zabiegać o ustawiczną oświatę zdrowotną – analogiczną do idei kształcenia ustawicznego.

Read more…

Magnez i białaczka oraz inne choroby i zatrucia

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Nasze pożywienie jest bardzo ubogie w magnez. Dr Krystyna Dłużniewska, prowadząc badania na populacji reprezentatywnej, w różnych dzielnicach Polski stwierdziła, że „… ilość magnezu w dobowych racjach pokarmowych wynosiła w grupach zdrowych pracowników przemysłowych w latach 1977-1980 przeciętnie od 257 do 280 mg na dobę, przy odchyleniu standardowym 96-100 mg”. Stwierdziła również, że co najmniej 25% racji pokarmowych wykazywało zdecydowany deficyt magnezu, tj. poniżej 200 mg na dobę.

Read more…