Nitrozoaminy

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Szczególne zagrożenia zdrowia ludności wiejskiej wiążą się ze skażeniami wody i pożywienia tzw. prekursorami nitrozoamin, których rakotwórcze właściwości wykryli P. N. Magge i J. M. Barnes. Nitrozoaminy tworzą się w or- ganizmach ludzi i zwierząt z azotynów i amin drugo- i trzeciorzędowych pod wpływem określonych bakterii w przewodzie pokarmowym. Ich prekur- sory przenikają do organizmu przez pożywienie, wodę pitną, papierosy i alkohol oraz z powietrza. Źródłem ich w środowisku są m.in. nawozy azotowe, skażające wodę pitną w niewłaściwie zabezpieczonych studniach, oraz przecieki z gnojowisk spowodowane nieprzestrzeganiem zasad higieny komunalnej. Przyczyną skażenia może być także peklowanie mięsa saletrą, wędzona żywność oraz niektóre leki, jak np. amidopiryny, piperazyny, oksytetracykliny i inne. Ich źródłem może być także niewłaściwe konserwowanie żywności (np. białych serów – o czym już wspominaliśmy). U zwierząt związki azotowe, wchłaniane z zanieczyszczonych wód lub paszy przeazotowanej, powodują zjawisko methemoglobinemii. „Stosowanie azotu w dawkach jednorazowych, wynoszących ponad 100 kg (w sumie ponad 400 kg N/ha/rok), powoduje wprawdzie wzrost procentowej zawartości białka surowego, lecz o znacznie gorszej wartości biologicznej. W zielonkach może występować nagromadzenie dużych ilości azotu azotanowego (sale- trzanego), który zagraża zdrowiu zwierząt. U przeżuwaczy azot azotanowy ulega w żwaczu redukcji do NOa i w tej postaci dostaje się do krwiobiegu, a łącząc się z hemoglobiną tworzy methemoglobinę. Ten związek nie ma zdolności łączenia się z tlenem, w wyniku czego zwierzę może paść” (R. Wojczyszyn, 1984). Jest to zjawisko analogiczne do zatrucia człowieka tlenkiem węgla.

Read more…

Unicestwianie zdrowej struktury mózgu

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Unicestwianie zdrowej struktury mózgu wynika więc także z alkoholizmu. A za ten towarzyszący alkoholizmowi wzór kulturowy odpowiada oczywiście całe społeczeństwo. Faktem jest, że rozpiliśmy się „za króla Sasa“, a okupacja i perfidne działanie hitlerowskiej polityki rozpijania narodu także zrobiło swoje. Ale podobne zagrożenia sięgają i innych cywilizowanych krajów świata, gdzie nawet mózgi dzieci są zatruwane używanymi przez rodziców alkoholem oraz takimi narkotykami, jak haszysz czy heroina.

Read more…

Psychoneuroimmunologia

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Spora liczba zaburzeń homeostazy organizmu, powodująca utratę subiektywnego poczucia pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, a także schorzenia organiczno-funkcjonalne, choroby nowotworowe, krążeniowe i wiele innych wynika z zawyżonych ponad możliwości adaptacji „progów stresowych”. Winę za to ponosi kierunek rozwojowy naszej cywilizacji, ale mają na to wpływ również czynniki środowiskowe istniejące w psychosferze.

Read more…

Mikotoksyny

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Z pracy dr Reginy Schoental w czasopiśmie naukowym „Cancer Research” z lipca 1979 r. (str. 2179) dowiedzieliśmy się, że metabolity niektórych pleśni wyzwalają u zwierząt doświadczalnych uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego i zawały serca. Warto wspomnieć, że dr Schoental jest Polką pochodzenia żydowskiego, która dzięki prof. Otbrychtowi niemalże w przeddzień wybuchu II wojny światowej znalazła się w Londynie.

Read more…

Powszechność zagrożeń i zatruć mózgów – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Nie mamy jednoznacznych informacji co do naszego kraju. Wiemy jedynie, że w latach 1960-1966 wzrosła ilość zaburzeń inteligencji i rejestrowanych nieprawidłowości charakteru z 9,2 do 13,5 na 10 tys. mieszkańców. Debilizm wzrósł z 3,3 do 4, zaś pozostałe, niesprecyzowane w tym zestawieniu zaburzenia psychiczne, wzrosły z 2,6 do 3,1.

Read more…

Magnez i białaczka oraz inne choroby i zatrucia cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jak wynika z dostępnego piśmiennictwa, próbę leczenia białaczek solami magnezu, w przeświadczeniu, że uzyska w ten sposób korzystniejszy efekt leczniczy niż w wyniku stosowania tradycyjnych wówczas leków immunosupresyjnych, jako pierwszy w świecie podjął J. Aleksandrowicz wespół ze swym najstarszym uczniem – prof. Julianem Blicharskim. Leki immunosupresyjne porażały bowiem odporność immunologiczną, wyzwalając wiele cierpień i uszkodzeń narządów, które pogłębiały cierpienia i powodowały przedwczesny zgon. Rozpoczęto leczyć chorych na przewlekle białaczki limfatyczne dużymi dawkami soli magnezowych. Najprzód byli to ludzie z grona najbliższych przyjaciół. Wyniki okazały się rewelacyjne – ci ludzie żyją niekiedy ponad 20 lat (jedna osoba – już 25 lat).

Read more…

Zdrowie społeczne i medycyna społeczna

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Administracja służby zdrowia, gdy dostrzega zjawiska zagrożeń, których nie potrafi „zoperacjonalizować i skwantyfikować”, bo nie dostrzega ich przez „mędrca szkiełko i oko”, uznaje je za nieistotne i niegodne podejmowania profilaktycznych decyzji. Ponadto – tak samo jak dalekosiężna profilaktyka – kompletnie zaniedbana jest u nas oświata zdrowotna. I prawdziwą patologią służby zdrowia (obciążającą jednak nie tylko ją) jest głęboka, zatrważająca niewiedza współczesnych Polaków o najważniejszych zagrożeniach zdrowia. Dotyczy to nie tylko ludzi prostych, ale też inżynierów, ekonomistów, technologów, decydentów różnych szczebli i, niestety, samych lekarzy. Leczący i leczeni nie znają też podstaw współczesnej wiedzy o wolnych rodnikach i zmiataczach wolnych rodników.

Read more…

Chemia bionieorganiczna

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Do niedawna pojęcie „chemia bionieorganiczna” wydawało się paradoksalne. Byliśmy przyzwyczajeni, że biochemia stanowi synonim chemii organicznej. Choć w 1828 r. Wóhler zsyntetyzowal mocznik, a więc substancję organiczną z substancji nieorganicznych, jednak dopiero z końcem lat sześćdziesiątych XX w. zajęto się bliżej tym problemem. Wzbudził on wielkie zainteresowanie w związku z potrzebą określania synergizmu i antagonizmu tzw. pierwiastków śladowych w fazie katastrof ekologicznych.

Read more…

Psychosomatyczna jedność człowieka

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Jesteśmy przekonani, że medycyna przyszłości będzie – wraz z innymi dziedzinami – prawdziwą nauczycielką życia w zdrowiu, które jest pierwszym warunkiem dążenia do szczęścia tak jednostki, jak i całego rodzaju ludzkiego, a więc i życia w pokoju. Do tego jednak niezbędne jest dokonanie rewolucji naukowo-humanistycznej, pobudzenie i pogłębienie sumienia ekologicznego całej społeczności globalnej, znaczne rozszerzenie i pogłębienie etycznego i bioetycznego rozwoju ludzkości, aby gigantyczne środki nauki i techniki oraz bogactwo materialne ludzkości służyły wyłącznie dobru, osiąganemu przez prawdę i piękno.

Read more…

Mózg i etyka sprzężone w system

Posted by: admin  :  Category: Medyk

W poszukiwaniu dróg tak zmieniających dynamikę rozwoju ludzkości, by ją ochronić w przyszłości przed czynnikami zagrażającymi przetrwaniu, winniśmy skoncentrować całą uwagę na ludzkim mózgu, jako na narzędziu spełniającym rolę „korelatora”, wiążącego człowieka ze środowiskiem.

Read more…

Społeczność polskich uczonych

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Naszą szczególną polską patologią jest obojętność na głosy przestrogi i lekceważenie postulatów działań zaradczych. Dotyczy to nawet sytuacji, które nie wymagają znaczniejszych nakładów materialnych.

Read more…