Umiarkowany optymizm – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Wiemy, że społecznemu i ekonomicznemu zróżnicowaniu ludzkości towarzyszy zróżnicowanie kulturowe i cywilizacyjne, a więc tym samym różna koncentracja czynników nowotworotwórczych natury biologicznej, fizycznej i chemicznej. Tak więc i w strukturze społecznej świata tkwić muszą obok elementów warunkujących zakłócanie równowagi w przyrodzie, także elementy przywracania jej do normy, którą cybernetyk nazywa homeostazą.

Read more…

Choroby cywilizacyjne – dalszy opis

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Z kolei istnieje jeszcze jedno ogromnie doniosłe, a negatywne zjawisko. Otóż adaptacja poza granicę homeostazy może dotyczyć także całego zespołu mechanizmów biochemiczno-immunologicznych, szczególnie mechanizmów enzymatycznych, co daje w efekcie wydatne obniżenie tzw. bariery immunologicznej, czyli odpornościowej. Wówczas to także wszelkie czynniki chorobotwórcze – biologiczne, fizyczne, chemiczne i psychospołeczne – mają znacznie „ułatwiony” dostęp do organizmu i łatwiej czynią w nim chorobowe spustoszenia, prowadząc też do przedwczesnych zgonów. W tym rozumieniu także plaga naszych czasów, a więc choroby nowotworowe i białaczki są chorobami w dużej mierze „cywilizacyjnymi”. Choć znane są od bardzo dawna, jednak do gwałtownego ataku przystępują właśnie obecnie i to zwykle tam, gdzie człowiek w istotny sposób zniszczył biosferę oraz naruszył naturalne obiegi pierwiastków, jak też zaburzył funkcjonowanie łańcuchów troficznych.

Read more…

Każde gospodarstwo domowe zna procesy fermentacji i pleśnienia

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Bardzo ważne są wskazania profilaktyczne. Jest faktem, że sprawa żywienia zwierząt stała się problemem gospodarczym. Stąd uzasadniona oszczędność – np. zbieranie odpadków żywności, głównie Chleba – jest ze wszech miar celowa, ale musimy sobie zdawać sprawę z możliwości ubocznych skutków tych działań. Gdy odpadki chleba zbieramy w nieprze- puszczających powietrza torebkach z plastiku lub w metalowych puszkach, wówczas pleśnieją. Zwierzęta skarmiane takim spleśniałym pożywieniem otrzymują więc prawdopodobnie określoną dawkę mikotoksyn, które dalej – przez organizm zwierzęcia – przenikają do naszych organizmów i działają nowotworotwórczo.

Read more…

Ochrona nie narodzonych oraz dzieci

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Nasze istnienie osobnicze zaczyna się od pierwszych podziałów zapłodnionej komórki jajowej. I jakkolwiek zarodek ludzki – znajdując się najprzód w środowisku wewnętrznym organizmu matki, który już jest dla niego środowiskiem zewnętrznym – chroniony jest rozlicznymi mechanizmami fizjologiczno-biochemicznymi przed wszelkimi wpływami negatywnymi, kontakt tego zarodka ze środowiskiem zewnętrznym świata już się rozpoczął, chociaż za pośrednictwem organizmu matki. Już sam bowiem organizm matki jako swoisty „produkt” – także środowiska – skupia w sobie jak w soczewce wiele cech tego środowiska.

Read more…

Minerały zawarte w soli wielickiej

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Niektórzy pracownicy naukowi i administracyjni wyrażają niepokój, czy naturalna sól kopalna, która stanowi źródło niezbędnych dla życia biopierwiastków, nie zawiera substancji zagrażających zdrowiu. Trzeba więc powiedzieć, że do obowiązków pracownika naukowego nie należy „wyważanie otwartych drzwi” i badanie naukowymi metodami tego, co przekazała nam i potwierdziła wielowiekowa wiedza empiryczna. Zakrawa to bowiem na irracjonalną skrupulatność albo na naganne etycznie intencje, albo na megalomańskie w istocie założenia, że „odkrycie naukowe” przez duże „N” – służące zdrowiu ludzi – nie może być aż tak proste, zwłaszcza jeżeli wiąże się z tradycją i pokoleniową empirią. Nie zawsze jednak, nawet w nauce, szukamy tam, gdzie trzeba: niekiedy sięgamy bardzo „wysoko” lub głęboko i daleko, podczas gdy odpowiedzi na liczne pytania leżą w zasięgu ręki: tak – czasami „najciemniej bywa pod latarnią…”

Read more…

Narastanie egoizmu, przemocy i okrucieństwa

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Intoksykacjom rtęcią, szczególnie niebezpieczną dla mózgu, sprzyja niedobór selenu w organizmie i w pożywieniu. Posiedliśmy nie tylko umiejętność sterowania, ale również utrzymywania w sprawności swych właściwości sterowniczych i mózgu jako narządu sterowniczego. Jedną z nich jest zdolność do samoobrony osobniczej i społecznej. Zdolność do sterowania – jak mówi prof. Marian Mazur – „we własnym interesie” oraz zdolność do komunikowania się z innymi ludźmi i przyswajania informacji z otaczającego świata mieści się w pojęciu cybernetyki społecznej.

Read more…

Zaburzenia metabolizmu wapniowo-magnezowego

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Równolegle, dzięki postępowi światowych badań doświadczalnych i laboratoryjnych, udowodniono, że dietą ubogomagnezową można wyzwolić u zwierząt doświadczalnych mięsaki limfatyczne i białaczki. Z kolei znany jest fakt, że Afrykanie ze szczepu Bantu, którzy mają szczególnie wysoki poziom kationów magnezu we krwi, bardzo rzadko chorują na miażdżycę. A ludność stanu Nebraska (USA), gdzie woda jest twarda i bogata w Mg, gdyż przepływa przez pokłady dolomitowe, znacznie rzadziej choruje i umie- ra z powodu zawałów serca niż np. mieszkańcy Craton w Pensylwanii, którzy używają wody miękkiej, ubogiej w Mg.

Read more…

Etyka opisowa, czyli nauka o moralności

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Współczesny człowiek – czy to polityk, uczony, czy zwykły obywatel – staje wobec zjawisk dzisiejszego świata często bezradny. Chwilami nie wie, czy to jego zawodzi zdrowy rozsądek, czy świat oszalał. Otóż na ogół zdrowy rozsądek nas nie zawodzi, tylko coraz rzadziej dochodzi do głosu.

Read more…

Patologia wolnorodnikowa – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Wspomniane na początku promotory porażają mechanizmy odpornościowe (Immunologiczne) organizmu, rozumiane jako zespół relacji i oddziaływań fizjologiczno-biochemicznych homeostatycznego układu organizmów kręgowców.

Read more…

Skażenie gleb

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Jedna trzecia gleb polskich skażona jest metalami ciężkimi – „metalami śmierci”. Świadomi jesteśmy, że żywy organizm jest bardzo skomplikowany, jednak zdajemy sobie również sprawę, że jego struktura, a więc i funkcja zależą zarówno od geochemicznej struktury podglebia i nawodnienia, jak też od ingerencji człowieka.

Read more…