Ołów

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Ołów jest jednym z metali, które ludzkość zna od najdawniejszych czasów. O jego szkodliwych właściwościach wiedzieli już Egipcjanie: np. octan ołowiu stosowany był przez nich do wywoływania poronień.

Read more…

Nieformalny Instytut Ekologicznej Profilaktyki

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Wszyscy zdrowo myślący ludzie, wiedząc, jak potężną trucizną jest ołów, starają się usuwać źródła tych trucizn bądź neutralizować ich skutki. Wiele krajów, jak np. RFN, Szwecja czy USA w trosce o zdrowie społeczeństwa zmienia paliwo samochodowe, eliminując z niego ołów. W USA benzyna jest już wolna od ołowiu i w okresie lat 1976-1980 stężenie ołowiu w populacji amerykańskiej obniżyło się aż o 37%.

Read more…

Nauka winna służyć człowiekowi

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Niegdyś, na konferencji w Primosten, eksponowano dramatyczną fotografię ryb duszących się w sieci, w masie napierających na siebie ciał. O cóż nas różni od tych ryb? Tak samo podlegamy prawom biologicznym. Różnimy się jednak tym, że możemy zajmować osobową postawę wobec innych ludzi i że mamy zdolność tworzenia wyobrażeń i praw etycznych. Dzięki temu jesteśmy, kim jesteśmy. Przypisujemy sobie, i słusznie, nadzwyczajną zdolność kształtowania otaczającego nas świata. Dotąd nie zawsze najlepiej, to fakt. Ale rozum wyrażający się i realizujący w prawie moralnym może nas uchronić od losu, który alegoryzowała wspomniana fotografia ryb miotających się w sieci. W końcu tę „sieć” dla nas utkaliśmy my sami. I sami musimy się z niej mądrze oswobodzić.

Read more…

Magnez i nasze gleby cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Wiadomo, że niedobór magnezu w glebie powoduje chorobę roślin zwaną chlorozą. Wypasane na łąkach bydło, zwłaszcza w porze wiosennej, gdy trawa zasobna jest w białko, a uboga w magnez, zapada na tzw. tęży- czkę pastwiskową i prawdopodobnie na białaczki – powodujące wielkie straty ekonomiczne i zwiększające zachorowalność u ludzi.

Read more…

Śmierć a obowiązki lekarzy

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Śmierć wiąże demokratyczną więzią lekarza i jego chorych, uczonych i analfabetów, mężów stanu i górników. Wszyscy normalni ludzie boją się śmierci, choć stopień tego lęku w dużym stopniu uwarunkowany jest kulturowo i postawą indywidualną, a wynika on przecież także z instynktu życia sterowanego instynktem samozachowawczym. Pomińmy w tym miejscu specyficzne problemy psychologiczne i procesy psychiczne towarzyszące np. żołnierzom w natarciu czy „żywym torpedom”, różnego rodzaju „euforie bitewne”, fanatyczne – na przykład religijne – dążenie do niszczenia przeciwnika. Inne są tu skale wartości, inny też sens umierania.

Read more…

Genetyka a środowisko

Posted by: admin  :  Category: Medyk

W świetle poprzednio zebranych przesłanek oczywisty dla czytającego stać się musi wniosek, że człowiek jako organizm jest produktem środowiska: ten doniosły fakt znajduje swe odzwierciedlenie w genetycznej i chromoso- malnej sytuacji gatunku ludzkiego. Zasób informacji genetycznej stanowi bowiem – poza informacją dotyczącą samego organizmu jako takiego – także zespół informacji o związkach organizmu ze środowiskiem i wszelkich jego reakcjach natury cybernetycznej, które – jako odpowiedź na bodźce środowiska i zależności ze środowiskiem – dążą do zachowania stanu homeostazy, rozumianej jako równowaga dynamiczna ustroju.

Read more…

Promieniowanie jonizujące

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Siłownie jądrowe mają to do siebie, że od czasu do czasu zdarzają się w nich awarie. Zdrowie i życie okolicznej ludności jest wtedy zagrożone. Siłownie takie będziemy mieii również w Polsce. Promieniowania jonizującego bardzo trudno się pozbyć. Podobnie wybuchy nuklearne i opady radioaktywne grożą straszliwymi konsekwencjami dla pokoleń nawet tych ludzi, którzy przeżyją wybuch, ale u których zaburzone funkcje, szczególnie mózgu, staną się nieszczęściem całego ich życia, nie mówiąc już o trudnych do przewidzenia, ale niewątpliwie realnych, zaburzeniach mutacyjno- -genetycznych do wygaśnięcia gatunku ludzkiego włącznie.

Read more…

Gdzie występuje najwięcej białaczek?

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Dalszy kierunek naszych doświadczeń dotyczył rozmieszczenia białaczek w kraju, aby w ten sposób znaleźć odpowiedź ilustrującą wpływ czynników ekologicznych na powstawanie tej choroby. W województwie krakowskim stwierdzono, że najwyższy wskaźnik zachorowalności na białaczki wykazuje Nowy Sącz, a następnie Zakopane. Niezmiernie ciekawe jest rozmieszczenie białaczek wzdłuż biegu rzek, które to spostrzeżenie, jeśli znajdzie inne potwierdzenie, może mieć dla nauki dużą wagę. Spostrzeżenia tego dokonano, badając problem zespołowo, korzystając z wiedzy demografów, statystyków, geologów, fizyków. Przyjęliśmy przeto postawę inspiratorów i koordynatorów tych zespołowych badań, w celu wykorzystania ich dla spraw związanych ze zdrowiem populacji. W wyniku tych prac powstała więc także „Białaczkowa mapa Polski”.

Read more…

Mózg a ewolucja kulturowa i negatywne zjawiska społeczne cz. II

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Nie może się już w nieskończoność nasilać liczba upośledzonych umysłowo dzieci na skutek zwiększającego się zanieczyszczenia środowiska, m.in. ołowiem ze spalin samochodowych, skażających w sposób niepokojący wodę, glebę, pożywienie, cały łańcuch troficzny człowieka. Społeczeństwa świata nie podejmują z należytą intensywnością profilaktyki, by chronić mózgi jeszcze nie narodzonych przed truciznami odbierającymi zdrowy rozsądek systemowi „osoba – rodzaj ludzki”.

Read more…

Profilaktyka

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Doktryna Hipokratesa zakłada, że do szczególnie ważnych obowiązków stanu lekarskiego należy profilaktyka. Profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom, to w naszym rozumieniu prognozowanie przyszłych wzorów kulturowych, które sprzęgając wiedzę biologiczną o środowisku i człowieku z wiedzą etyczną o ochronie środowiska i jego cząstki – człowieka oraz szacunku dla życia w każdej postaci, stanowią podstawę nauki o przetrwaniu. Podstawą tej nauki jest „sumienie ekologiczne”, którego poziom określany jest przez aktualny stari świadomości istniejący w społeczeństwie globalnym.

Read more…

Siła ewolucji na naszym etapie kulturowym

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Szczególnie też ważne jest nasycanie wiedzą o zdrowiu młodzieży uczelni technicznych. Uważamy, że wiedza ta, rozumiana jako elementy współczesnego ekologizmu, powinna być wykładana na wszystkich kierunkach wszelkich uczelni, na pierwszych latach studiów, jako przedmiot obowiązkowy – zaliczany przez egzamin. Jeśli dziś bowiem, i to od zaraz, nie będziemy przekazywali młodym negatywnych doświadczeń naszego pokolenia, ci młodzi ludzie po prostu nie będą w stanie zbudować jutra pod tym względem lepszego.

Read more…