Odżywianie się – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

W USA wyraźny spadek zachorowalności na raka żołądka zaznaczył się już od roku 1930, kiedy to zaczęto wprowadzać powszechnie do wyrobów mącznych antyoksydanty, naturalne bądź sztuczne, a w tym witaminy A, B, C i E oraz syntetyki, jak np. butylowany hydroksyanizol (BHA) i butylowany hydroksytoluen (BHT), płatki kukurydziane, tabletki z drożdży naturalnych bogate w selen, wody mineralne bogate w molibden, pigułki „kelp” z palonych wodorostów morskich Itp.

Read more…

Antynomie… jednak optymistyczne

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

I oto mamy do czynienia z wieloma antynomicznymi sytuacjami z pogranicza wydolności zdrowego rozsądku. Kiedy świat dawno już wiedział o bia- łaczkotwóreżym działaniu detreomycyny, u nas w kraju wycofano ją z aptek dopiero po 10 latach… Wedle pomysłu jednego z piszących te słowa krakowska firma cukiernicza miała produkować słodycze wzbogacane magnezem – Państwowy Zakład Higieny wyraził stanowczy sprzeciw… Przetwory mięsne peklowane saletrą potasową są źródłem rakotwórczych nitrozoa- min, podobnie jak sery konserwowane związkami azotowymi, a mimo to konserwowanie się stosuje… Stare porzekadło góralskie mówi, że „najlepsze do uprawy są fekalia cepra”, wyrażając tym ludową mądrość, potwierdzaną przez naukę, że fekalia powinny wracać do środowiska glebowego. Tymczasem wraz z detergentami spływają one do rzek. zbiorników wodnych i mórz, całkowicie niekiedy niszcząc ich równowagę biologiczną, m.in. przez silną eutrofizację, wyrywając z odwiecznego łańcucha krążenia substancji między glebą i człowiekiem istotne ogniwa. Tymczasem istnieją przecież patentowe wzory (prof. D. Lisowskiego, inż. Klewara oraz jednego z nas) specjalnych zaworów, rozdzielających fekalia od detergentów i innych substancji, czy też wzory szwedzkie – podobne do proponowanych u nas – systemu podwójnych ścieków: osobno dla detergentów, osobno dla fekaliów (zgłoszenie patentowe Politechniki Krakowskiej nr 572/77 dot. ograniczenia skutków chemizacji rolnictwa przez zastępowanie nawozów chemicznych skompostowanymi fekaliami wolnymi od detergentów).

Read more…

Zbawienny wpływ sztuki na zdrowie – kontynuacja

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Tak więc sztuka włączona została w proces leczenia jako element terapeutyczny. Znane jest przecież nazwisko poetki Haliny Poświatowskiej, która jako poetka „narodziła się” w krakowskiej Klinice Hematologicznej.

Read more…

Zanik zdrowego rozsądku ludzkości

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Coraz częstsze są wieści o alkoholizmie i narkomanii wśród nieletnich oraz o okrucieństwie wobec zwierząt, przypominającym metody stosowane w szkołach Hitlerjugend. Nic dziwnego, że człowiek w naszym stuleciu zamanifestował okrucieństwo, które szczyty swe osiągnęło w ludobójstwach, masowych torturach w obozach koncentracyjnych i jenieckich, katowniach gestapo itp.

Read more…

Domy rakowe i małżeństwa rakowe

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Problem grzybów toksynotwórczych dopiero teraz mamy rozpoznany na tyle, by dostrzec ogromną niefrasobliwość, wynikającą z niedoceniania słów wielkiego Pasteura, a potem Fleminga, którzy nawoływali do poszukiwania czynników chorobotwórczych nie tylko w bakteriach, lecz i w innych mikroorganizmach.

Read more…

Nieformalny Zespół Ekologicznej Profilaktyki w Krakowie

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

W epoce eksplozji informacji, w jakiej żyjemy, informacji, których przeciętny człowiek nie może sobie przyswoić, nieodzownym warunkiem nowego ładu jest potrzeba porozumiewania się ludzi różnych dyscyplin ze specjalistami medycyny. Zaczątkiem realizowania tej koniecznej tendencji stał się krakowski Nieformalny Zespół Ekologicznej Profilaktyki. Właśnie – nieformalny, gdyż gdyby go sformalizować, „nieszczęście” byłoby gotowe. Tymczasem – opierając się wyłącznie na wzajemnej bezinteresownej życzliwości i poczuciu wspólnego celu – działamy z nadzieją, że tę współpracę będziemy rozwijać nadal.

Read more…

Eklampsja

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Najcięższą postacią gestozy, przebiegającej w wyniku niedoboru magnezu, jest eklampsja. W zespole Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego PAN w Krakowie przedwcześnie zmarły prof. Antoni Bromboszcz i jego współpracownicy (dr dr Bobrzyńska, Piotrowska, Bieda, Wojtyś) rozpoczęli stosowanie magnezu w celu zapobiegania porodom przedwczesnym i niewczesnym oraz w poronieniach zagrażających i nawykowych. U pacjentek ze skłonnością do poronień zagrażających i nawykowych podawano magnez od pierwszego – drugiego miesiąca ciąży, początkowo we wlewie kroplowym w postaci preparatu siarczano-magnezowego, a później doustnie. Wspomniany zespól podał w swym sprawozdaniu spostrzeżenia, które warto przytoczyć dosłownie: „Magnez stosowano na podstawie znanych faktów jego działania toko- litycznego, czyli obniżającego napięcie podstawowe mięśnia macicy, zmniejszającego pobudliwość mięśniową, powodującego również rozszerzenie naczyń krwionośnych. Prowadzi to do poprawy perfuzji maciczno-łożyskowej. Stwierdziliśmy przeto pozytywny wpływ jonów magnezu na wzrost łożyskowy, procesy przemiany materii oraz procesy transportu. Stosowanie soli magnezu prowadzi do wyraźnego przedłużenia czasu trwania ciąży, do zmniejszenia hipotrofii i dystrofii płodu, zmniejszenia częstości występowania EPH-gestoz. Spostrzegliśmy jego pozytywny wpływ na ogólny stan pacjentek przez zmniejszenie nadpobudliwości neurowegetatywnej”.

Read more…

Cerebrologia

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Gdyby ktoś – np. przybysz z kosmosu – mógł spojrzeć na nasz świat i ludzkość z zewnątrz, obiektywnie i bezinteresownie, nie wnikając w podziały na ustroje, religie, obozy polityczne, uznałby nas zapewne za populację szaleńców, którzy systematycznie, dysponując różnymi możliwościami, stale dokonują wyborów najgorszych z możliwych. Odnotowałby zapewne, że ludzkość – a przynajmniej znaczna jej część – cierpi na masowe zaburzenia pracy mózgów, po prostu mówiąc – na jakąś niezrozumiałą „pandemię cerebropatii”.

Read more…

Człowiek jest nie tylko przedmiotem, lecz i podmiotem dziejów

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Otrzymaliśmy ster naszych losów w nasze własne ręce. Dewiacje psy- chiczne i fizyczne, których powodem jesteśmy my sami, tworzą konglomerat tak wielu, sprzężonych zwrotnie dodatnio, a więc potęgująco, czynników, że przyszta droga ludzkości w sposób uzasadniony jawi się nam w wyobraźni jako droga upadku i ostatecznego unicestwienia w skali globalnej. W którymś momencie raz wzbudzone siły i mechanizmy przestaną już być zależne od naszej dobrej czy złej woli i zadziałają w sposób bezwzględny.

Read more…

Profilaktyka magnezowa cz. III

Posted by: admin  :  Category: Medycyna

Na podstawie uchwał konferencji naukowej zorganizowanej w październiku 1980 r. w Dymaczewie przez Komitet Naukowy „Człowiek i środowisko” oraz Zakład Biologii Rolnej PAN w Poznaniu, jak też materiałów kilku mniejszych sesji naukowych, w marcu 1981 r. wystąpiono z memoriałem do Prezydium PAN, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwa Hutnictwa, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Przemysłu Chemicznego Już po złożeniu książki do druku udało się wprowadzić w naszym kraju do sprzedaży dolomrt. Praktykę tę przerwała jednak „afera dolomitowa”. Ostatecznie jednak zarzuty pod adresem dolomitu uznane zostały za bezpodstawne i wycofano się z nich. oraz Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych PAN. Memoriał ten, który stanowił podstawę do poparcia starań producentów zbóż uprawnych, został również opublikowany w Gazecie Krakowskiej nr 53 z dnia 13-15 marca 1981 r. W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa pismem z dnia 30 marca 1981 r. wyraziło zgodę na dopuszczenie do obrotu i wykorzystanie w rolnictwie nawozu magnezowego.

Read more…

Badania wąskospecjalistyczne

Posted by: admin  :  Category: Medyk

Jeden z nas badania wąskospecjalistyczne nad chorobami krwi, w tym nad białaczkami, prowadził już przed wojną. Kontynuował je później wraz z najstarszym swym uczniem prof. Juiianem Blicharskim, obecnym kierownikiem Kliniki Hematologicznej w Krakowie.

Read more…